w sprawach pilnych proszę dzwonić o każdej porze

Jakie są przesłanki rozwodu? Kiedy Sąd orzeknie rozwód

Pozew o rozwód. O czym należy pamiętać konstruując pozew o rozwód?

      W dzisiejszym wpisie postanowiłem omówić Państwu jakie są przesłanki rozwodu, o czym należy pamiętać kierując pozew
o rozwód, jak wygląda postępowanie przed Sądem oraz w jakich sytuacjach Sąd nie będzie mógł orzec rozwodu.

     Podstawową prawną orzeczenia rozwodu jest artykuł 56 § 1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, zgodnie z którym „Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód”.

     W praktyce rozkład pożycia małżeńskiego oznacza ustanie pomiędzy małżonkami więzi duchowych, fizycznych
i gospodarczych.

     Dlatego w każdej sprawie o rozwód, Sąd zobowiązany jest ustalić czy do tego rozkładu doszło.

     Przykładowo nie dojdzie do ustania więzi fizycznych jeżeli jeden z małżonków np. zachoruje i przebywa w szpitalu.

     Rozkład pożycia jest zupełny, gdy pomiędzy stronami nie istnieje więź duchowa, fizyczna ani gospodarcza. Aby Sąd mógł orzec rozwód, każda z tych przesłanek musi zostać stwierdzona
i udowodniona konkretnymi dowodami. Przykładowo rozkład pożycia małżeńskiego nie będzie zupełny, jeżeli np. małżonkowie utrzymują ze sobą sporadyczne stosunki fizyczne, ponieważ w tym wypadku nie zostały zerwane więzi fizyczne – co oznacza, iż nie zostały wypełnione przesłanki wynikające z art. 56 § 1 kro.

Natomiast rozkład pożycia małżeńskiego jest trwały, kiedy powrót małżonków do wspólnego pożycia jest bezwzględnie wyłączony. Do oceny czy nie ma szans na powrót do wspólnego pożycia wystarczająca jest wiedza oparta głównie na doświadczeniu życiowym, oraz ocena, iż w danych konkretnych okolicznościach, małżonkowie nie powrócą do wspólnego pożycia. W tym wypadku należy mieć na uwadze osoby małżonków, ich cechy charakteru, osobowości itp.

    Najczęstszą przyczyną rozwodów w Polsce są: zdrady małżeńskie, przemoc rodzinna, alkoholizm małżonka, hazard, uchylanie się od pracy, niechęć powiększania rodziny, niegospodarność… oczywiście jest to katalog otwarty
i powody orzeczenia rozwodu mogą być w indywidualnych przypadkach inne.

     Określenie wagi rozpadu pożycia małżeńskiego nie ma znaczenia. Przepisy obowiązujące w Polsce nie wymagają, by do rozpadu małżeństwa doszło z tzw. ważnych powodów. Oznacza to, że Sąd może orzec rozwód, nawet w sytuacji gdy do rozpadu pożycia małżeńskiego doszło z błahych przyczyn, natomiast istotne jest to, że Sąd musi ustalić, że do takiego trwałego i zupełnego rozpadu małżeństwa doszło.  

     Przykładowo – pozostawanie przez jednego z małżonków lub obu w związku z osobą trzecią przemawia za stwierdzeniem, że rozpad pożycia małżeńskiego jest trwały,  posiadanie dziecka przez jednego z małżonków
z osobą trzecią również jest przesłanką do uznania, że doszło do rozpadu pożycia małżeńskiego.

                                 

                                 POZEW O ROZWÓD

           

     Procedura rozwodowa powinna być bardzo starannie dopasowania do indywidualnych potrzeb klienta. Jednakże bardzo ważne jest odpowiednie skonstruowanie pozwu
o rozwód oraz pamiętanie o wszelkich niezbędnych załącznikach do pozwu, odpowiednie wnioski dowodowe.

      W pozwie o rozwód należy oznaczyć strony: Powoda czyli Państwa poprzez podanie imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru PESEL, a także dane Pozwanego czyli małżonka: imię
i nazwisko, miejsce zamieszkania należy określić jaki to ma być rozwód, czy z orzeczeniem o winie czy bez orzekania o winie. W przypadku pozwu o rozwód z orzeczeniem o winie, Sąd będzie musiał ustalić który z małżonków jest winny rozpadowi pożycia, co wiąże się z określonymi konsekwencjami min. alimenty na małżonka).,

     

      Jeżeli strony posiadają małoletnie dzieci należy podać ich imiona, nazwisko, wiek (datę urodzenia,), to można w pozwie
o rozwód uregulować kwestie władzy rodzicielskiej, kontaktów, alimentów na dzieci, ustalenia miejsca pobytu dzieci,
wskazać koszty utrzymania dzieci i w jakiej wysokości każdy z małżonków ma obowiązek ich ponoszenia, oznaczyć precyzyjnie alimenty na każde dziecko osobno.

      Jeżeli korzystają Państwo ze wspólnego mieszkania, należy określić sposób korzystania z tego mieszkania, można też złożyć
w pozwie o rozwód wniosek o eksmisje małżonka. Ponadto
w pozwie o rozwód można zawrzeć wniosek o podział majątku wspólnego, o ile nie spowoduje to nadmiernej zwłoki
w postępowaniu. Jednak jeżeli wniosek nie jest zgodny, to często Sądy oddalają taki wniosek i podziału majątku dokonuje się
w ramach odrębnej sprawy przed Sądem Rejonowym.

     

      Do pozwu o rozwód należy załączyć przede wszystkim – odpis aktu małżeństwa, odpis aktu urodzenia dzieci, zaświadczenia o zarobkach, dokumentacji medycznej, w tym obdukcji, rachunków, faktur, fotografii, nagrań, zeznań świadków
i zeznań stron.

                                 Przykład z praktyki:

Przepisy kodeksu postępowania cywilnego wyraźnie wskazują, że w każdej sprawie o rozwód przeprowadza się dowód
z przesłuchania stron (Art. 432 kpc). Jednakże w jednym

z postępowań reprezentując Powódkę w sprawie o rozwód, Pozwany X nie stawił się na wezwanie w Sądzie, złożył tylko odpowiedź na pozew w której zaakceptował stanowisko, iż wyraża zgodę na rozwód z orzeczeniem jego winy. W takim wypadku Sędzia prowadzący postępowanie pominął dowód
z zeznań Pozwanego i przesłuchana została tylko jedna strona. Dodatkowo wskazuje, iż klientka którą reprezentowałem przebywała za granicą i nie było konieczności jej stawiennictwa w Sądzie, ponieważ obecnie skonstruowane przepisy dopuszczają możliwość przesłuchania w formie Online.

     Pozew o rozwód powinien zawierać uzasadnienie, w którym wskaże się okoliczności: kiedy zostało zawarte małżeństwo, jak wyglądał przebieg małżeństwa, czy i kiedy pomiędzy małżonkami doszło do trwałego i zupełnego pożycia małżeńskiego (tj. ustania więzi emocjonalnej, duchowej i ekonomicznej), z jakiego powodu doszło do zerwania więzi, czy którakolwiek ze stron doprowadziła swym zachowaniem do rozpadu małżeństwa.

     Pozew o rozwód należy złożyć do Sądu Okręgowego, najczęściej jest to sąd, w którego okręgu mieszkają bądź mieszkali małżonkowie. Pozew można złożyć osobiście w biurze podawczym oraz korespondencyjnie poprzez nadanie listem poleconym.

     Pozew o rozwód podlega opłacie stałej 600 zł.

          Jak długo trwa postępowanie w sprawie o rozwód?

      Na to pytanie nie da się udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Dla przykładu w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie udało mi się uzyskać rozwód z winą w ciągu 6 miesięcy od dnia złożenia pozwu. W Sądzie Okręgowym np. w Lublinie okres wynosił 9 miesięcy.
W innych Sądach jest to często powyżej jednego roku. To wszystko zależy od stopnia skomplikowania sprawy, obłożenia danego Sądu itd. Są to czynniki zewnętrzne na które adwokat nie zawsze ma wpływ.

                       Kiedy Sąd nie orzeknie rozwodu?

     Jak wynika z treści art. 56 § 2 i 3 Kodeksu Rodzinnego
i Opiekuńczego – Sąd nie orzeknie rozwodu w sytuacji gdy miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci, gdy orzeczenie rozwodu było by sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, lub gdy żąda rozwodu małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia (chyba, że drugi małżonek wyrazi zgodę na ten rozwód.)

       Jeżeli Sąd w ramach postępowania w sprawie o rozwód dojdzie do wniosku, że na skutek rozwodu ucierpi dobro małoletniego dziecka to nie może orzec rozwodu. W praktyce sądowej, dobro małoletniego dziecka rozumie jest nie tylko jako jego komfort ekonomiczny ale przede wszystkim emocjonalny, uzależniony często od wieku dziecka. Samo prawdopodobieństwo pogorszenia się sytuacji finansowej dziecka nie stanowi przeszkody do rozwodu.

     Rozwód sprzeczny z zasadami współżycia społecznego jest to np. sytuacja w której małżonek decyduje się porzucić małżonka w ciężkiej chorobie, a nie ma osoby która była by w stanie się nim zaopiekować.

                 POSTĘPOWANIE W SPRAWIE O ROZWÓD

     Po złożeniu pozwu o rozwód, Sąd w pierwszej kolejności bada warunki formalne czy zostały dołączone wszystkie dokumenty, czy pozew został złożony z odpisem dla drugiej strony, czy są podpisy itp. W następnej kolejności Sąd doręcza pozew drugiej stronie.

     Po doręczeniu pozwu, Sąd zobowiązuje drugą stronę do złożenia odpowiedzi na pozew w terminie 14 dni od dnia doręczenia pozwu. W odpowiedzi na pozew druga strona może zgodzić się z naszym stanowiskiem, lub całkowicie zaprzeczyć, składać swoje wnioski dowodowe oraz żądania.

     Posiedzenie sądowe w sprawie o rozwód rozpoczyna się po wywołaniu sprawy przez protokolanta. W pierwszej kolejności przewodniczący składu sędziowskiego sprawdza obecność osób wezwanych, czy stawiły się strony i świadkowie, sprawdza ich dane osobiste weryfikując dowód osobisty lub inny dokument. Na rozprawie sąd pyta o stanowisko stron oraz czy decyzja małżonków w przedmiocie rozwodu jest ostateczna. Jeżeli skład orzekający poweźmie co do tego wątpliwości, skieruje strony do mediacji. To samo sąd może uczynić w celu ugodowego załatwienia spornych kwestii między małżonkami, które dotyczą zaspokojenia potrzeb rodziny, alimentów czy sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej.
W następnej kolejności odbiera stanowisko stron, przeprowadza wszystkie dowody, przesłuchuje świadków i strony. Jeżeli ograniczyły się do przesłuchania stron lub świadków, to istnieje szansa, że pierwsza rozprawa rozwodowa będzie ostatnią.

 

 Po przeprowadzeniu wszystkich dowodów i wysłuchaniu wniosków stron Sąd wydaje wyrok, w którym uwzględnia bądź oddala nasze powództwo.

 

      Postępowania w sprawach o rozwód zwykle wywołują
u samych stron wiele emocji. Postępowania te są trudne
i wymagają często stalowych nerwów. Poruszane są kwestie osobiste, które potrafią być dla stron mocno uciążliwe.

     

 Proszę pamiętać, że wpis jest aktualny na dzień jego sporządzenia. Jeżeli pomimo udzielonych przeze mnie informacji nadal macie Państwo pytania/wątpliwości , zapraszam do kontaktu. Porady możliwe również w formie online.

                                               Adw. Maciej Tokarski

                                               adwokat@tokarski-kancelaria.pl

                                               695 489 853

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.