w sprawach pilnych proszę dzwonić o każdej porze

Poszkodowany w wypadku drogowym. Jakie ma prawa?

Co roku w naszym kraju dochodzi do kilkuset tysięcy wypadków drogowych. O czym powinniśmy pamiętać będąc uczestnikiem wypadku? Jakie przysługują nam prawa?
O tym wszystkim dowiedzą się Państwo z dzisiejszego postu!

à W pierwszej kolejności chciałbym zwrócić uwagę na definicję wypadku i kolizji.

à Wypadek jest to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażania ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.

à Kolizja to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w ruchu, którego skutkiem są straty materialne lub też jeden z uczestników doznał obrażeń ciała powodujących naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające poniżej 7 dni.

    à Jestem poszkodowaną osobą w wypadku, co mam robić?

            W pierwszej kolejności należy zawsze powiadomić odpowiednie służby, wykonując połączenie pod numer alarmowy 112. Jest to o tyle istotne, że często pod wpływem szoku powypadkowego możemy nie zdawać sobie sprawy z istniejącego zagrożenia utraty zdrowia lub życia. Ponadto, zgłoszenie wypadku odpowiednim służbom ułatwi nam ustalenie sprawcy wypadku.

            W następnej kolejności właściwa jednostka Prokuratury wszczyna postępowanie przygotowawcze w którym ustalane są przede wszystkim okoliczności, przebieg, liczba osób pokrzywdzonych/ poszkodowanych oraz ich stan jak również odpowiedzialność sprawcy zdarzenia. Ponadto w ramach tego postępowania najczęściej przeprowadzony jest dowód z opinii biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków, z opinii biegłego lekarza (który ocenia czy rozstrój zdrowia jest powyżej czy poniżej 7 dni).

        Ważne!    W naszym interesie jest ustalić ubezpieczyciela sprawcy wypadku, poprzez sprawdzenie OC sprawcy i spisanie numeru polisy, można to zrobić na miejscu wypadku jak również poprzez portal rządowy UFG!

         Pamiętaj!  Zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela nie jest uzależnione od postępowania karnego.
W zależności od konkretnych sytuacji jestem zwolennikiem zgłaszania szkody już na etapie prowadzonego postępowania karnego co znacznie przyśpieszy dochodzenie roszczeń majątkowych od ubezpieczyciela
J

            à Kiedy mamy ustalonego sprawcę wypadku (jak również ustalonego ubezpieczyciela) i zabezpieczone wszelkie dowody, osoba prowadząca postępowanie pod nadzorem Prokuratury kieruje do Sądu akt oskarżenia/ wniosek o ukaranie/ wniosek
o warunkowe umorzenie postępowania bądź wniosek o skazanie bez rozprawy. Najczęściej do tej pory spotykam się z sytuacją w której kierowany jest akt oskarżenia do Sądu.

            à Po złożeniu np. aktu oskarżenia do Sądu, wyznaczana jest rozprawa na której przesłuchiwani są pokrzywdzeni, świadkowie jak również wyjaśnienia może złożyć sprawca wypadku. Po przeprowadzeniu wszelkich dowodów, Sąd zamyka rozprawę, udziela głosu stronom a następnie wydaje i ogłasza wyrok.

      Ważne! W toku postępowania karnego możemy wystąpić o np. zapłatę częściowego zadośćuczynienia za doznaną krzywdę bezpośrednio od sprawcy wypadku!

            à W przypadku wyroku skazującego oskarżonego za spowodowanie wypadku, mamy bezpośrednio otwartą drogę do postępowania cywilnego w którym możemy złożyć odpowiednie roszczenia.

Pamiętaj! Wyrok w postępowaniu karnym musi być prawomocny, w takim wypadku w postępowaniu cywilnym ubezpieczyciel nie będzie miał podstawy do kwestionowania winy sprawcy wypadku (chociaż i tak ubezpieczyciel praktykuje to, stosując instytucję przyczynienia wynikającą z art. 362 kc).

     UCIERPIAŁEM W WYPADKU, SPRAWCA ZOSTAŁ SKAZANY CO DALEJ?

            à Jeżeli nie zgłosiliśmy szkody do ubezpieczyciela na wcześniejszym etapie, pierwszym krokiem do uzyskania zadośćuczynienia, odszkodowania, renty bądź innych świadczeń jest zgłoszenie szkody. W piśmie zawierającym zgłoszenie szkody należy szczegółowo opisać przebieg wypadku, swoje obrażenia, przedstawić dowody takie jak (paragony, faktury za leczenie, wyrok Sądu karnego, karta informacyjna leczenia szpitalnego, zaświadczenia od lekarzy w przypadku uczestnictwa w leczeniu itd.). Możemy domagać się w zgłoszeniu szkody zapłaty zadośćuczynienia za doznane krzywdy psychiczne, odszkodowania z tytułu poniesionych kosztów leczenia, utraty zarobków, zwrotu kosztów dojazdu do lekarzy, zwrotu kosztów opieki osób trzecich). Są to przykładowe roszczenia
o które możemy wystąpić!

            à Po zgłoszeniu szkody, ubezpieczyciel wszczyna postępowanie likwidacyjne. Ubezpieczyciel w ciągu 30 dni powinien wydać decyzję w której uwzględni w całości, częściowo bądź nie uwzględni naszych żądań. Z doświadczenia wiem, że rzadko kiedy ubezpieczyciel uznaje żądanie w całości. Najczęściej spotykam się z sytuacjami w której to ubezpieczyciel uznaje
w minimalnej części nasze roszczenie, kwestionując całkowicie nasze rację. Możemy się oczywiście odwołać od decyzji ubezpieczyciela, natomiast przedłuża to postępowanie likwidacyjne i najlepszym rozwiązaniem jest złożenie powództwa do Sądu. Proszę nie odpuszczać ubezpieczycielom, ponieważ ich taktyką jest najczęściej całkowite zniechęcenie osoby poszkodowanej, i jest to wpisane w działalność ubezpieczyciela. Natomiast odpowiednio sformułowane zgłoszenie szkody, a później powództwo pozwoli Państwu uzyskać odpowiednie sumy tytułem przysługujących Państwu roszczeń J.

       Pamiętaj à Roszczenia z umów ubezpieczeń przedawniają się z upływem 3 lat – jest to zasada ogólna. Natomiast w przypadku kiedy sprawca wypadku został skazany prawomocnym wyrokiem sądu to zgodnie z art. 4421 § 2 kodeksu cywilnego roszczenia te przedawniają się z upływem 20 lat, bez względu na to kiedy sprawca dowiedział się o szkodzie J.

 W następnym poście omówimy Państwu instytucje zadośćuczynienia i odszkodowania, które wbrew powszechnej opinii nie są tym samym J.

            W przypadku dalszych pytań nasza kancelaria pozostaje do dyspozycji, prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy. Możliwe są konsultacje online jak również stacjonarnie w siedzibie Kancelarii.

Kancelaria Adwokacka adw. Maciej Tokarski

Ul. 1 – go sierpnia 12/ 205, 37 – 450 Stalowa Wola

+48 695 489 853

adwokat@tokarski-kancelaria.pl

adw. Maciej Tokarski

 

2 komentarze

  1. Czyli jeżeli sprawca wypadku został skazany np w 2017 roku to czy mogę wystąpić do ubezpieczyciela o zapłatę? czy juz za późno?

    1. Panie Mariuszu, jeżeli sprawca został skazany w 2017 r., za spowodowanie wypadku, to jak najbardziej może Pan wystąpić do ubezpieczyciela, ponieważ zgodnie z treścią art. 442 1 § 2 kc roszczenie ulegnie przedawnieniu po 20 latach liczonymi od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.
      Pozdrawiam
      adw. Maciej Tokarski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.