w sprawach pilnych proszę dzwonić o każdej porze

Proces cywilny a proces karny

Procesy – czy to cywilne, karne czy medyczne – są metodą ustalenia prawdy w sprawie na podstawie dowodów. W większości przypadków ludzie są oskarżani o przestępstwa i osądzani w sądzie. Próby mają kilka celów; pomagają ustalić winę lub niewinność, ustalić odszkodowania oraz rozstrzygnąć spory poprzez przyznanie stronom nagród pieniężnych. W całej historii było wiele różnic w sposobie prowadzenia badań. Pojęcie rzetelnego procesu jest podstawą naszego systemu prawnego i bardzo ważne jest, aby wszystkie procesy odbywały się zgodnie z wytycznymi prawnymi. Poniżej przedstawiono kilka różnych rodzajów procesów sądowych oraz sposób ich działania.


Najczęstszą formą procesu jest proces karny. W procesie karnym celem jest ustalenie, czy oskarżony jest winny czy nie jest winny zarzucanego mu przestępstwa. Można tego dokonać poprzez bezpośrednie lub krzyżowe przesłuchanie świadków i dowodów przedstawionych podczas procesu. Sąd ustala karę na podstawie wyniku procesu – zazwyczaj wyznacza minimalną karę, jeśli oskarżony zostanie uznany za niewinnego, a maksymalny, jeśli zostanie uznany za winnego. W niektórych krajach istnieją oddzielne sądy ds. wykroczeń i przestępstw, co może być pomocne w przypadku bardziej zniuansowanych wyroków.


Proces cywilny jest podobny do procesu karnego, ponieważ oba koncentrują się na ustaleniu winy lub niewinności, ale zamiast kary domagają się odszkodowania. Główna różnica między procesami karnymi a cywilnymi polega na tym, że w procesie cywilnym strona poszkodowana domaga się odszkodowania od strony, która dopuściła się przestępstwa, zamiast ją ukarać. Na przykład, jeśli ktoś ukradł Twój portfel, możesz wnieść przeciwko niemu oskarżenie w sądzie cywilnym. Sąd cywilny określi odszkodowanie i przyzna gotówkę lub towary w celu zrekompensowania strat. Odszkodowania te są znane jako nagrody i mogą mieć wielką wartość w zależności od sytuacji.


Istnieją dwie główne kategorie, gdy myślimy o tym, jak działają procesy: Ehrlich i Blackman nazywają je procesami bezpośrednimi i pośrednimi. Proces bezpośredni koncentruje się na ustaleniu faktów podobnych do procesu karnego lub cywilnego. Jednak skupienie się na tym jest dobrowolne przez obie strony zaangażowane w postępowanie sądowe – zarówno powód, jak i pozwany zgadzają się na przeprowadzenie procesu w celu rozwiązania sporu, zanim będzie on dalej eskalować. Proces pośredni jest podobny, ale ma miejsce po tym, jak obie strony zgodziły się na przeprowadzenie procesu, ale zanim postępowanie rozpocznie się na dobre. Ten rodzaj dochodzenia przedprocesowego może być niezwykle pomocny w ustaleniu faktów przed przeprowadzeniem formalnej rozprawy sądowej.


Procesy są istotną częścią naszego systemu prawnego, ponieważ pomagają nam ustalić fakty dotyczące sporów – niezależnie od tego, czy o charakterze karnym, cywilnym lub medycznym. Istnieje wiele różnych wariantów prowadzenia rozpraw, ale wszystkie sądy przestrzegają podstawowych wytycznych, takich jak rzetelny proces i bezstronni ławnicy. Ostatecznie prawo jest istotną częścią naszego społeczeństwa; chroni nasze prawa i zapewnia sprawiedliwość w każdym sporze, który powstaje między ludźmi lub organizacjami w społeczeństwie.