w sprawach pilnych proszę dzwonić o każdej porze

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

W dzisiejszych czasach kiedy prowadzenie biznesu wiąże się z ogromnym ryzykiem finansowym, przedsiębiorcy bardzo często borykają się z problemami które wynikają bardzo często z kwestii na które nie mają żadnego wpływu. Nieuczciwi kontrahenci, nie zapłacone faktury za wykonaną usługę często potrafi doprowadzić do problemów z płynnością finansową a nawet doprowadzić do upadłości przedsiębiorstwa. Dlatego nasza Kancelaria wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zapewnia profesjonalną pomoc w przeprowadzeniu całego postępowania upadłościowego.


Prawo upadłościowe znajduje przede wszystkim zastosowanie do przedsiębiorców ale i do osób fizycznych, przy czym za przedsiębiorców uważane są osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące działalność gospodarczą (jest to zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły). Przepisy należy stosować również do spółek kapitałowych.


 Jak wynika z ustawy z dnia 28 lutego 2003 r., prawo upadłościowe wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić dłużnik lub każdy z jego wierzycieli. Wniosek mogą zgłosić również: 1) w stosunku do spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej – każdy ze wspólników odpowiadających bez ograniczenia za zobowiązania spółki; 2) w stosunku do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – każdy, kto ma prawo je reprezentować sam lub łącznie z innymi osobami; 3) w stosunku do przedsiębiorstwa państwowego – także organ założycielski; w stosunku do jednoosobowej spółki Skarbu Państwa – także minister właściwy do spraw Skarbu Państwa; 5) w stosunku do osoby prawnej, spółki jawnej, spółki partnerskiej oraz spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej, będących w stanie likwidacji – każdy z likwidatorów; 6) w stosunku do osoby prawnej wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – kurator ustanowiony na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym; 7) w stosunku do dłużnika, któremu została udzielona pomoc publiczna o wartości przekraczającej 100 000 euro – organ udzielający pomocy.


Zakres spraw:

  • Upadłość konsumencka,
  • Przygotowywanie wniosków o upadłość,
  • Zgłaszanie wierzytelności,
  • Przygotowywanie propozycji układowych,
  • Kontakt z tymczasowym nadzorcą sądowym, syndykiem i sędzią-komisarzem,
  • Kontrolę prawidłowości działań syndyka, w tym poprawności planu likwidacyjnego,
  • Doradztwo w międzynarodowych (transgranicznych) postępowaniach upadłościowych,
  • Doradztwo prewencyjne dla przedsiębiorstw zagrożonych niewypłacalnością, w tym opracowywanie planów restrukturyzacji zadłużenia,


W niektórych wypadkach jeżeli przedsiębiorca ma świadomość swojej niewypłacalności, może wszcząć postępowanie naprawcze, które ma na celu uniknięcia upadłości. Podczas tego postępowania przedsiębiorca pod nadzorem sądowym korzysta z ochrony przed wierzycielami.


Nasza Kancelaria zapewnia prawne wsparcie dla osób, którzy stoją przed widmem ogłoszenia upadłości. W ramach współpracy z nami możemy zaproponować konsultacje, analizę lub sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Reprezentujemy także podczas rozpraw sądowych. Naszą pomoc oferujemy klientom z całej Polski.