w sprawach pilnych proszę dzwonić o każdej porze

Prawo karne i prawo karne-skarbowe

Oferujemy pomoc prawną na każdym etapie postę­po­wania, tj. zarówno przed Sądem we wszyst­kich instan­cjach jak i na etapie postę­po­wania toczą­cego się przed Proku­ra­turą lub Policją. Gwarantujemy pomoc podejrzanym, oskarżonym a także pokrzywdzonym reprezentując ich jako pełnomocnik w postępowaniu karnym. Prowadziliśmy postępowania o poważne przestępstwa (zorganizowana przestępczość, przestępczość narkotykowa, wyłudzenia podatku VAT), jak również postępowania o bardziej pospolite przestępstwa (jazda pod wpływem alkoholu, uszczerbki na zdrowiu, kradzieże i rozboje).


Oskarżony:

 • udział w postę­po­waniu sądowym jako obrońca oskar­żo­nego,
 • sporzą­dzenie środków odwoław­czych – apelacji, zażalenia,
 • sporzą­dzenie sprze­ciwu od wyroku zaocz­nego, sprze­ciwu od wyroku nakazo­wego,
 • pomoc prawna i repre­zen­to­wanie w sprawach o wydanie wyroku łącznego.

Podejrzany:

 • udział w postę­po­waniu przygo­to­waw­czym jako obrońca podej­rza­nego,
 • udział we wszyst­kich czynno­ściach proce­so­wych,
 • przygo­to­wy­wanie pism proce­so­wych (w tym m.in.: wniosków dotyczą­cych stoso­wa­nych środków zapobie­gaw­czych, wniosków dowodo­wych, zażaleń, wniosku o umorzenie, warun­kowe umorzenie postę­po­wania).

Pokrzywdzony:

 • sporzą­dzenie zawia­do­mienia o popeł­nieniu przestęp­stwa,
 • udział w postę­po­waniu przygo­to­waw­czym jako pełno­mocnik pokrzyw­dzo­nego,
 • udział we wszyst­kich czynno­ściach proce­so­wych,
 • przygo­to­wy­wanie niezbęd­nych pism w toku postę­po­wania (w tym m.in.: sporzą­dzenie zażalenia na posta­no­wienia o odmowie wszczęcia postę­po­wania albo posta­no­wienia o umorzeniu dochodzenia/śledztwa; sporzą­dzenie zażalenia na zasto­so­wanie / zmianę / uchylenie środka zapobie­gaw­czego),
 • sporzą­dzenie subsy­diar­nego aktu oskar­żenia, prywat­nego aktu oskar­żenia.

PRAWO KARNE WYKONAWCZE

Po zakoń­czonym prawo­mocnym wyrokiem procesie sądowym Kancelaria prowadzi również tzw. postę­po­wanie wykonawcze. W zakresie prawa karnego wykonaw­czego Kancelaria świadczy usługi prawne w nastę­pu­ją­cych sprawach o:

 • odroczenie wykonania kary pozba­wienia wolności,
 • udzie­lenie przerwy w wykonaniu kary pozba­wienia wolności,
 • orzeczenie kary zastęp­czej,
 • rozło­żenie grzywny na raty,
 • warun­kowe przed­ter­mi­nowe zwolnienie z odbywania kary pozba­wienia wolności,
 • sporzą­dzenie wniosku o udzie­lenie zezwo­lenia na odbywanie kary pozba­wienia wolności w systemie dozoru elektro­nicz­nego.

Aktywnie uczestniczymy w każdym stadium postępowania karnego, biorąc aktywny udział w czynnościach organów prowadzących postępowania przygotowawcze, takich jak przesłuchania, oględziny czy eksperymenty procesowe itp.
Świadcząc swoje usługi na gruncie prawa karnego zdajemy sobie sprawę, jak ważna jest dyskrecja, zaufanie jak również odpowiednie planowanie strategii procesowej.


W razie problemów na gruncie prawa karnego zapraszamy do kontaktu.