w sprawach pilnych proszę dzwonić o każdej porze

Zmiany w prawie spółek adwokat Stalowa Wola

Przedsiębiorco! Największa Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych!!
➡️Od 13 października br. weszła w życie największa nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych od momentu jego powstania. Wprowadziła szereg zmian dotyczących przede wszystkim funkcjonowania grup spółek oraz wzmocnienia nadzoru w spółkach kapitałowych.
➡️ Kodeks Spółek Handlowych to najważniejsza ustawa regulująca powstawanie, funkcjonowanie, rozwiązanie wszystkich Spółek handlowych zarejestrowanych w Polsce ( z wyjątkiem spółki cywilnej, która jest zwykłą umową i którą regulują przepisy Kodeksu Cywilnego).
➡️ Obowiązujące od 13 października nowe przepisy wprowadziły szereg zmian w funkcjonowaniu spółek kapitałowych a zwłaszcza:
❗️ Uregulowanie tzw. Prawa Holdingowego,
❗️Wprowadzenie definicji Grupy Spółek,
❗️ Rozszerzenie kompetencji Rad Nadzorczych,
❗️ Wprowadzenie zasady tzw. biznesowej oceny sytuacji określanej jako “Bussines Judgement Rule”,
❗️ Nowe zasady odpowiedzialności członków organów spółek pozostających w grupie spółek
➡️ Prawo Holdingowe – W uzasadnieniu do projektu nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych, ustawodawca wskazał, że podstawowym celem zmian jest prawne uregulowanie kwestii prawa holdingowego (prawa grup spółek, prawa koncernowego). Chodzi generalnie o to aby ustanowić relację między spółką dominującą a jej spółkami zależnymi ( uwzględniając przy tym interes wierzycieli Spółki, członków organów Spółki oraz drobnych wspólników spółki zależnej.
➡️ Grupa Spółek – Składa się ze spółek która jedna jest dominująca i spółek od niej zależnych. Spółki te są od siebie zależne, i mają dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Wprowadzone zostaną także mechanizmy umożliwiające spółce dominującej sprawowanie jednolitego kierownictwa nad spółką lub spółkami zależnymi. Spółka dominująca jest uprawniona do wydawania spółkom zależnym poleceń. Spółki zależne będą mogły odmówić wykonania wiążących poleceń, tylko w określonych przypadkach.
❗️❗️❗️ Spółka dominująca będzie ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą wobec spółki zależnej za wydanie polecenia wiążącego, na skutek którego spółka zależna poniosła stratę.
Dodatkowo będzie mogła ponosić, w ograniczonym zakresie, odpowiedzialność względem wierzycieli spółki zależnej. Zgodnie
z art. 21 ind. 5 KSH członek zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidator spółki zależnej nie ponoszą odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną wykonaniem wiążącego polecenia. Warunkiem zastosowania tego przepisu jest ujawnienie holdingu w rejestrze przedsiębiorców spółki zależnej.
❗️❗️❗️Utworzenie grupy Spółek możliwe będzie po podjęciu uchwały o wspólnym uczestnictwie w grupie spółek a następnie rejestracji w KRS.
➡️ Rozszerzenie kompetencji Rady Nadzorczej:
❗️❗️❗️ Obowiązek udzielenia przez zarząd określonych informacji radzie nadzorczej z własnej inicjatywy, bez dodatkowego wezwania (dotyczy spółki akcyjnej)
❗️❗️❗️Prawo wyboru doradcy rady nadzorczej
❗️❗️❗️Obowiązek uzyskania zgody na zawarcie transakcji o znaczącej wartości ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną
❗️❗️❗️Poszerzone możliwości żądania informacji i dokumentów, m.in. od zarządu i pracowników spółki
❗️❗️❗️Poszerzone obowiązki sprawozdawcze wobec wspólników i akcjonariuszy (składanie corocznych sprawozdań rady nadzorczej za poprzedni rok obrotowy)
➡️ Business Judgement Rule – jest to zasada na podstawie której możliwe będzie uniknięcie poniesienia odpowiedzialności organów spółki – zarządów i rad nadzorczych – za szkodę wyrządzoną spółce w skutek decyzji, które okażą się błędne. Warunkiem uniknięcia odpowiedzialności będzie udowodnienie, iż owe decyzję podejmowane były w granicach biznesowego ryzyka.
➡️ Nowelizacja w sposób jednolity oraz kompleksowy ureguluje także kwestie obowiązku protokołowania uchwał zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych, a także treści tych dokumentów. W nowelizacji sprecyzowana została m. in. kwestia ustalenia momentu wygaśnięcia mandatu w związku z upływem kadencji członków organów spółki.
➡️➡️➡️Nowelizacja KSH wbrew pozorom wzbudza wiele kontrowersji. Po pierwsze znacznie pogorszyła się sytuacja wspólników mniejszościowych. Uważam, że sporo także problemów przyniesie ustalenie odpowiedzialności za szkody w związku z instytucją wiążącego polecenia, powstanie też sporo wątpliwości co do zakresu sytuacji prawnej wspólników.
➡️➡️➡️Zajmując się prawem spółek na bieżąco analizujemy zmiany oraz pomagamy przedsiębiorcom dostosować i wdrożyć nowe przepisy w codzienne funkcjonowanie Waszych przedsiębiorstw.
Adw. Maciej Tokarski
apl adw. Dominika Wojtas