w sprawach pilnych proszę dzwonić o każdej porze

Warunkowe Zawieszenie wykonania kary czyli tzw. “zawiasy” Prawo Karne Stalowa Wola

Warunkowe Zawieszenie Wykonania Kary tzw. "Zawiasy"

Warunkowe zawieszenie wykonania kary czyli tzw. „zawiasy” polega na tym, że orzeczona wobec skazanego kara nie jest wykonywana. Jednocześnie Sąd wyznacza okres próby, po którego upływie karę uznaje się za wykonaną, a skazanie ulega zatarciu.

 

Na wstępie podkreślić należy, że zawiesić można nie tylko karę pozbawiania wolności. Możliwe jest to również wobec kary ograniczenia wolności jak i kary grzywny. Najczęściej jednak zawiesza się karę pozbawienia wolności.

Sąd na podstawie art. 69 kk może zawiesić karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą 1 roku. Dodatkowo w czasie popełnienia przestępstwa nie możesz być skazany na karę pozbawienia wolności, a sąd dojdzie do przekonania, że zawieszenie kary będzie wystarczające dla osiągniecia celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa.

Sąd rozważając możliwość orzeczenia zawieszenia wykonania kary musi ustalić tzw. pozytywną prognozę kryminologiczną. Podstawą pozytywnej prognozy kryminologicznej jest:

  1. Zachowanie po popełnieniu przestępstwa. Sąd biorąc pod uwagę tą przesłanką musi ocenić czy po popełnieniu przestępstwa sprawca m.in. próbował naprawić wyrządzoną szkodę lub czy okazał skruchę i żal.
  2. Postawa sprawcy. Chodzi tutaj o stosunek sprawy do obowiązującego prawa. Czyn który stanowił przestępstwo ma być zdarzeniem wyjątkowym w dotychczasowym sposobie życia sprawcy.
  3. Właściwości i warunki osobiste. Badając właściwość osobistą sprawcy Sąd bierze pod uwagę w szczególności charakter oraz temperament sprawcy. Natomiast przez warunki osobiste rozumie się środowisko w którym żyje sprawca, warunki rodzinne, mieszkaniowe czy miejsce pracy.
  4. Dotychczasowy sposób życia.

Przede wszystkim wykazać należy, że twoje dotychczasowe życie wskazuje, że jest to jednorazowy incydent, którego ponownie już się nie dopuścisz. Podejmując decyzję, sąd będzie brał pod uwagę Twoją postawę, właściwości i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia oraz zachowanie się po popełnieniu przestępstwa.

Zawieszając karę sąd określa okres próby, który nie może być krótszy niż 1 rok i dłuższy niż 3 lata.

W sytuacji przestępstw popełnionych przez sprawcę młodocianego oraz sprawcę, który popełnił przestępstwo z użyciem przemocy na szkodę osoby wspólnie zamieszkującej, okres zawieszenia wynosi od 2 do 5 lat.

W przypadku ponownego naruszenia porządku prawnego przez skazanego w okresie próby Sąd, w zależności od charakteru przestępstwa będzie mógł obligatoryjne lub fakultatywnie zarządzić wykonanie kary.

Sąd obligatoryjnie zarządzi wykonanie kary gdy:

  1. Skazany w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania.
  2. Skazany za przestępstwo popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkujących wspólnie ze sprawcą w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, ponownie używając przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkujących wspólnie ze sprawcą.

Natomiast fakultatywne zarządzenie wykonania kary może nastąpić jeśli:

  1. Skazany w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy popełnił inne przestępstwo niż te za które został uprzednio skazany, albo jeżeli uchyla się od uiszczenia grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych, środków kompensacyjnych lub przepadku.
  2. Skazany po wydaniu wyroku, lecz przed jego uprawomocnieniem się, rażąco narusza porządek prawny, a w szczególności gdy w tym czasie popełnił przestępstwo.

Co ważne, zarządzenie wykonania kary przez Sąd nie może nastąpić później niż 6 miesięcy od zakończeniu okresu próby

Orzekając warunkowe zawieszenie kary pozbawienia wolności, sąd może dodatkowo nałożyć na skazanego grzywnę, środki karne, takie jak pozbawienie praw publicznych, zakaz prowadzenia pojazdów, zakaz wykonywania określonych zawodów, zakaz wstępu na imprezę masową czy nakaz okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym. W przypadku niezastosowania wobec sprawcy żadnego spośród środków karnych, sąd ma obowiązek nałożyć na niego na okres próby wybrane obowiązki z katalogu zawartego w art. 72 kk, do których należą między innymi: informowanie sądu lub kuratora o przebiegu okresu próby, przeproszenie pokrzywdzonego, wykonywanie pracy zarobkowej, nauka lub przygotowanie się do zawodu, powstrzymanie się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków odurzających czy też powstrzymanie się od kontaktowania się z pokrzywdzonym lub innymi osobami w określony sposób lub zbliżania się do pokrzywdzonego lub innych osób.

adw. Maciej Tokarski

Kancelaria Adwokacka adwokat Maciej Tokarski

Stalowa Wola Prawo Karne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.